Đào tạo phát triển năng lực

INMS ưu tiên đào tạo phát triển năng lực cá nhân trong các doanh nghiệp nơi mà đội ngũ có kinh nghiệm thiết lập hệ thống đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

  • Đánh giá các trở ngại việc học hỏi và phát triển của cá nhân cũng như các phương pháp điều chỉnh phù hợp.
  • Đánh giá điểm yếu, điểm mạnh, tính cách cá nhân, giai đoạn phát triển nghề nghiệp, ý chí của từng học viên cũng như các hoàn cảnh thực tế để xác định cơ hội đào tạo chi tiết, cụ thể cho từng cá nhân.
  • Đánh giá năng lực hấp thụ kiến thức, tốc độ xử lý thông tin,...để xây dựng các quy trình học, thực hành phù hợp.
  • Đánh giá các nguồn lực hỗ trợ của môi trường làm việc như năng lực huấn luyện, kỹ năng phản hồi,...để xây dựng các đề tài thực hành phù hợp.
  • Hỗ trợ và tạo động lực cho học viên khi áp dụng vào thực tế vì các học viên sẽ luôn gặp nhiều khó khăn trong lần đầu thực hành giúp chuyển hóa hoạt động đào tạo thành các kết quả thực tế.

          Các chương trình INMS đã xây dựng và tổ chức gồm có:

  • Kỹ năng huấn luyện (coaching skill).
  • Chương trình lãnh đạo dành cho Quản lý cấp trung.
  • Chương trình lãnh đạo dành cho Quản lý cao cấp.
  • Chương trình xây dựng chiến lược phát triển theo mục tiêu (BSC/KPI).
  • Xây dựng hệ thống đào tạo và đánh giá dành cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa.