Thông tin tuyển dụng


AP Service Engineer                                      Ho Chi Minh city  
               Competitive

HVAC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Consulting & Design Engineer                       Ho Chi Minh city  
               Competitive

HVAC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Customer Service Manager                           Ho Chi Minh city  
               Competitive

Automative
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Event & Retail Marketing Deputy Manager  Ho Chi Minh city  
               Competitive

Automative
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fundraising Manager                                    Ho Chi Minh city  
               Competitive

NGO
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HRM                                                                Ho Chi Minh city  
               Competitive

Luxury Fashion
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
M&E Project Manager                                   Ho Chi Minh city  
               Competitive

Energy
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Project Sales Assitant Manager                   Ho Chi Minh city  
               Competitive

HVAC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sales Executive                                             Ho Chi Minh city  
               Competitive

Chemical
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Talent Acquisition Manager                         Ho Chi Minh city  
               Competitive

E-commerce
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Project Sales Manager                                 Ho Chi Minh city  
               Competitive

HVAC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Project Sales Engineer                                 Ho Chi Minh city  
               Competitive

HVAC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HRBP                                                             
Ho Chi Minh city                 Competitive

FMCG
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trưởng bộ phận dịch vụ Marketing  
           
Ho Chi Minh city                   Competitive
FMCG
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trưởng bộ phận phát triển thị trường       
  Ho Chi Minh city                   Competitive
FMCG
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Media Director
                                           
Ho Chi Minh city                   Competitive
FMCG
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Learning & Development Manager             
Ho Chi Minh city                   Competitive
FMCG